fbpx

Privātuma politika

Privātuma politika

Uzņēmuma datu aizsardzības vadlīnijas

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.

SIA Ruffa Store rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Datu regula) un citiem saistošajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

SIA Ruffa Store

Jaunā iela 19A-23, Limbaži,

Latvija, LV-4001

Tālrunis: +371 26583636

E-pasts: hi@ruffastore.eu

2. SIA Ruffa Store apstrādā personas datus līgumsaistību ar klientu izpildei, kvalitatīvas pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī, lai nodrošinātu uzņēmuma grāmatvedības vajadzības.
3. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunkti, kur noteikts, ka datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei un/vai apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līguma slēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Tāpat uzņēmums personas datus apstrādā atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām.

Netiek veidoti atsevišķi Klienta profili, sūtīti komerciāli paziņojumi un netiek glabāti personas dati ar mērķi tos izmantot iespējamam nākotnes pieprasījumam.

4. Personas datu apstrādes apjoms

SIA Ruffa Store apstrādā personas datus, kas nepieciešami katra konkrētā līguma ietvaros, t.i., Klientu identificējošie personas dati – vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija, tā var būt arī IP adrese, kā arī atbilstoši pakalpojuma saturam Klienta sniegtie personas dati.

Uzņēmuma grāmatvedības vajadzībām apstrādājam grāmatvedības uzskaites un norēķinu dokumentos iekļautos datus, tostarp personas datus, likumā paredzētajā termiņā.

5. Personas datu glabāšana

SIA Ruffa Store nodrošina, ka klienta sniegtajiem personas datiem nepiekļūst trešās personās, izņemot Maksekeskus AS, kā arī tie bez datu subjekta piekrišanas nevar tikt nodoti citiem komersantiem. RUFFA Store maksājumu izpildes nepieciešamās personas datu nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Uzņēmums personas datus uzglabā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei, kā arī visu garantijas laiku, lai nodrošinātu iespējamo domstarpību korektu izskatīšanu.

6. SÄ«kdatnes

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Tie ir mazi faili, ko jūsu pārlūks automātiski izveido un kas ir saglabāti klienta elektroniskajā ierīcē (portatīvais dators, planšetdators, viedtālrunis, u.c.), kad klients apmeklē interneta mājas lapu. Sīkdatnes nekaitē klienta ierīcēm, nesatur vīrusus, Trojus vai citus kaitīgas programmatūras.

Sīkdatnēs informācija ir saglabāta, katra no tām savienojas ar konkrētu termināla pielietojumu. Tomēr, tas nenozīmē, ka nekavējoties varam klientu identificēt.

Sīkdatņu pielietojums kalpo, lai saglabātu pirkuma groza uzstādījumus un ļautu klientam iepirkties ar pirkuma groza sistēmu. Bez piekrišanas sīkdatņu izmantošanai klientam šis pakalpojums nebūs pieejams.Turklāt, sīkdatnes kalpo, lai statistiski ierakstītu mūsu mājas lapas lietojumu, lai to varētu uzlabot, kā arī – lai Klientam nodrošinātu mūsu labāko piedāvājumu. Šīs sīkdatnes atļauj mums automātiski atpazīt, kad Jūs atkal apmeklējat mūsu mājas lapu. Sīkdatnes apstrādātie dati nepieciešami iepriekšminētajiem mērķiem, lai aizsargātu mūsu legālās intereses un trešās puses saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr. 2016/679.

7. Jūsu tiesības

– uzzināt, vai, kādam nolūkam un kādu Jūsu personas datu apstrādi mēs veicam;

– lūgt izsniegt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus;

– labot Jūsu personas datus, ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, iesniedzot aktuālo informāciju;

– ja esat devis piekrišanu personas datu apstrādei, lūgt ierobežot datu apstrādi vai dzēst datus.

Informējam, ka Klientam nav tiesību lūgt pārtraukt personas datu apstrādi un tos dzēst, ja ir noslēgts līgums, kā arī citos gadījumos, kad personas datu apstrāde ir tiesiski pamatota.